АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

Дечија недеља посвећена је унапређивању подстицајног, здравог и безбед­ног окружења у којем деца могу развијати све своје потенцијале. Ови циљеви се остварују непрестаним залагањем за заштиту, унапређење и промоцију де­чијих права у нашем друштву.

Ове године, Дечија недеља биће посвећена развоју емпатије и солидарности међу децом, наглашавајући њихову важност за лични развој сва­ког детета и креирање сигурног друштвеног окружења које подржава вредно­сти толеранције. Овај процес важан је на различитим нивоима – у породици, школском окружењу и друштву у целини. На тај начин се ствара темељ за неговање солидарности међу децом, како уну­тар вршњачке заједнице, тако и међу генерацијама.

Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом  ВЕЛИКО СРЦЕ ДЕЦЕ СРБИЈЕ.

Дечија недеља, као најзначајнија национална манифестација посвећена остваривању дечијих права, пружа савршену прилику за промоцију значаја со­лидарности и емпатије као кључних принципа за остваривање права детета у нашем друштву.

Стога су циљеви ,,Дечије недеље”:

  • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
  • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене инсти­туције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
  • презентација до сада постигнутих резултата;
  • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
  • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;
  • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
  • покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању по­ложаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права;
  • скретање пажње деци на њихова права и одговорности, важност дру­жења, неговања бриге, подршке и љубави не само за своје најмилије и пријатеље, него за сваког човeка и живо биће, јачање вршњачке и међу­генерацијске солидарности и комуникације.
🔥43