Обавештење за упис деце у први разред школске 2020-21.године

 Обавештавамо родитеље/ законске заступнике деце да ће се упис деце у први разред  ОШ „Стефан Дечански“ у Београду/ Железнику, ул. Милана Мијалковића, за школску 2020/2021. годину обављати у времену почев од 01. априла 2020., мада је то најбоље обавити до 31.маја 2020.године.

За коришћење продуженог боравка ученика првог и другог разреда родитељи могу да се изјасне по анкети, све до попуне 1 одељења првог разреда и 1 одељења другог разреда, с обзиром на ограниченост капацитета за једну учиоцницу од укупно 30 ученика, у преподневној и поподневној смени, односно укупно са капацитетом од 2 хетерохена одељења. 

 Применом одредаба члана. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гласник РС” бр.88/17,27/18, др.закон, 10/19 и 6/20):

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. 

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом. 

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. 

Школа је дужна да организује проверу спремности из става 4. овог члана. 

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања. 

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета. 

Ближи услови за упис ученика у основну школу уређују се посебним законом. 

Односно, уписују се у први разред деца рођена од 1.03.2013. године до 28.02.2014. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03.2014.године до 01.09.2014.год.

 Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се према распореду стручне службе.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе, и родитељ  подноси писани захтев  школи.

Приликом уписа  документа се предају секретару школе и том приликом се заказује термин тестирања које врше психолог или педагог.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС ДЕТЕТА У ШКОЛУ:

1. Потврда о здравственом стању детета;

2. Уверење предшколске установе или потврда о похађању предшколског програма.

*Уколико је ученик први разред /као и остале разреде/ завршио у иностранству потребно је поднети захтев за признавање стране основношколске исправе Агенцији за квалификацију (ENIC/NARIC центру) у Београду, Мајке Јевросиме 51.

 Упис се обавља у канцеларији секретаријата, радним данима од 8 – 15 часова, сем средом када се упис врши  од 13,30 – 18,00 часова.

Све информације у вези уписа у школу могу се добити од секретара школе  на телефон : 011/2571-757

🔥686