Сарадња Универзитета Гренобл из Француске и ОШ „Стефан Дечански“ из Београда

Већ дуги низ година наша школа је у мрежи „Волим француски“, у коју нас је увела професорка француског језика Слађана Јовичић. Управо је ова веза омогућила да се успостави сарадња између наше школе и Универзитета Гренобл из Француске. У оквиру ове сарадње са Универзитетом у Греноблу послата је студенткиња завршне године Учитељског факултета да изврши стажирање код нас у школи . Тако смо имали част да угостимо студенткињу  Caroline Alboussière

 у периоду од 21. до 25. фебруара 2022. Caroline је провела целу недељу у одељењу 4/5.

Ово искуство било је непроцењиво како за студенткињу, тако и за учитељицу и ученике поменутог 4/5 одељења. Caroline нас је упознала са начином рада школа у Француској, изгледом школа, опремљеношћу, изгледом града Гренобла, као и о традицији и култури тог дела у Француској. Донела је храну која је баш са тог подручја, децу је учила да броје на француском, да се представе, учила их је да изговоре временске прилике, као и предмете које користе у школи при свакодневном раду. Часове је пратила тако што су јој ученици и учитељица исте преводили на енглески језик који је и био главни језик за комуникацију. Ученици су током целе недеље на сваком часу са њом усавршавали енглески језик. Caroline се трудила да помаже приликом одржавања часова, учествовала је у раду и доказала да језик није препрека за добру комуникацију, поштовање и сарадњу, и да нас оваква искуства само оплемењују.

Посебно се истакла ученица Исидора Ђорђевић 4/5 која је целе недеље била симултани преводилац на свим часовима и показала своје импозантно знање енглеског језика.

Овим путем желимо да се захвалимо Универзитету у Греноблу на указаном поверењу, студенткињи Caroline Alboussière која је била посебно мотивисана за рад и сарадњу, учитељици Мирјани Висешекруни која је прихватила да учествује у овом пројекту, професорки француског језика Слађани Јовичић која је успела да овако нешто омогући и ученицима 4/5 који су били дивни домаћини драгој Caroline. Надамо се да ће се овакав вид сарадње наставити и наредних година.

У прилогу погледајте фотографије јер оне говоре више од хиљаду речи.

Coopération entre l’Université de Grenoble en France et l’école primaire “Stefan Dečanski“ à Belgrade

Depuis quelques années, notre école fait partie du réseau “Volim francuski” grâce à la professeure de français Sladjana Jovicic. C’est ce réseau qui a permis la mise en place d’une coopération entre notre école et l’Université de Grenoble en France. Dans le cadre de cette coopération, nous avons accuelli une stagiaire en dernière année de l’Université de Grenoble pour qu’elle effectue un stage dans notre école. Donc, nous avons eu l’honneur d’accueillir la stagiaire Caroline Alboussière  du 21 au 25 février 2022. Caroline a passé toute la semaine de travail en classe 4/5.

Cette expérience a été considérable pour la stagiaire, ainsi que pour l’enseignante Mirjana Visekruna et les élèves de 4/5. Caroline nous a présenté le fonctionnement du système scolaire en France, l’apparence des écoles, leur équipement, la ville de Grenoble, ainsi que la tradition et la culture de cette partie de la France. Elle a apporté de la nourriture qui vient de cette région, elle a appris à compter en français aux élèves, à se présenter, elle leur a appris le lexique de la météo, ainsi que le lexique des affaires scolaires  qu’ils utilisent quotidiennement  à l’école. Elle a observé les cours, et les élèves et l’enseignante lui ont tout traduit en anglais, la principale langue de communication. Pendant toute la semaine, les élèves ont amélioré leur anglais avec elle. Caroline a aidé l’enseignante, elle a participé aux cours et a prouvé que la langue ne répresente pas un obstacle à une bonne communication, au respect et à la coopération, et que de telles expériences ne font que nous enrichir.

C’est l’élève  Isidora Djordjevic 4/5 qui s’est distinguée. Elle a traduit simultanément tous les cours et a démontré sa connaissance impressionnante de l’anglais.

Nous voulons remercier de cette façon l’Université de Grenoble de sa confiance, la stagiaire Caroline Alboussière, qui a été particulièrement motivée pour le travail et la coopération, l’enseignante Mirjana Visekruna qui a accepté de participer à ce projet, la professeure de français Sladjana Jovicic, qui a réussi à permettre cette expérience et les élèves de 4/5 qui ont été des hôtes merveilleux pour chère Caroline . Nous espérons que ce type de coopération se poursuivra dans les années à venir.

Voyez  les photos dans la suite, car une image vaut mille mots.

🔥366