Упис ученика у први разред 2019/20.

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред за школску 2019/2020. годину обавити у времену од 01. априла 2019. до 31.маја 2019.године.

Упис ученика у први разред основне школе  регулисан је чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), односно свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, деца рођена од 1.09.2012.  до 28.02.2013. год.

Изузетно, детету може да се одложи упис, у складу са посебним зконом.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2013.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се према распореду педагошко-психолошке службе школе.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Приликом уписа (предаје докумената и давања информација) заказује се тестирање код психолога или педагога.

Родитељи ученика могу поднети захтев за коришћење продуженог боравка у првом разреду, до попуне капацитета прописаног одредбама подзаконских аката о формирању одељења.

Број места у продуженом боравку ученика је ограничен, јер боравак користе и ученици другог разреда.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;

2. Потврда о здравственом стању детета;

3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте родитеља или законског заступника);

4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 – 15 часова, а од 15-18 часова у канцеларији педагошко-психолошке службе школе.

🔥391