Школски тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2021/2022. години

Основни циљ програма заштите, како ће у даљем тексту бити називан, је реализација мера и активности за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, којима се у школи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, на релацији ученици, родитељи, запослени.

а) Задаци програма заштите:

 • упознавање ученика и одраслих са појмом и формама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања уз повећање осетљивости за њихово препознавање 
 • формирање ставова о неприхватљивости дискриминације, насилног понашања, злостављања и занемаривања у међусобним односима ученик – ученик, ученик – одрасли, као и развијање свести на  право на заштиту
 • развијање толеранције, разумевања и прихватања различитости у међусобној сарадњи и комуникацији
 • стварање климе одговорности свих за обезбеђивање повољних услова за безбедан живот и рад, тј.за интервенисање у случају сумње или сазнања о насиљу
 • упознавање ученика и одраслих са процедурама и улогом свих актера укључених у живот и рад школе у процесу заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 • унапређивање компетенција ученика, наставног и ненаставног кадра и родитеља  за уочавање и решавање проблема ненасилном комуникацијом и конструктивним решавањем конфликата.

б) Начин остваривања програма заштите

 • Континуирано упознавање ученика, наставника, ненаставног особља и родитеља/старатеља са одредбама Конвенције Уједињених нација о правима детета и стварање услова за њихово остваривање
 •  Сарадња између институција које се баве децом основношколског узраста – здравство, социјална заштита, полиција, правосуђе –  уз дефинисање места и улоге сваке од институција у заштити,  уз њихово програмско повезивање
 • Умрежавање активности Наставничког већа, Савета родитеља школе, родитеља сваког одељења, Школског одбора, Ученичког парламента и одељењских заједница ученика ради остваривања повољне климе за несметан развој и учење кроз правовремено и јавно информисање о правилима, процедурама и одговорностима у превентивним и интервентним активностима.
 • Учествовање у хуманитарним акцијама ради развијања толеранције и емпатије 
 • Заједнички састанци родитеља и чланова одељењског већа после изречене васпитне мере су активности из ШРП-a које ће допринети развоју толераније и јачања личних снага родитеља и ученика  да разумеју правила понашања и истих се придржавају, а родитељи буду доследни и истрајни у родитељској улози.
 • Имена чланова Тима за заштиту и начин контаката са њима биће истакнута на видном месту за ученике, запослене и родитеље, а Тим ће извештавати стручна тела и ШО о учесталости насиља, проценама безбедности и ефектима предузетих мера.

Садржај програма заштите се реализује: на часовима одељењског старешине, на часовима одређених наставних предмета, пре свега физичко и здравствено васпитање, грађанског васпитања и веронауке, путем јавног информисања унутар школе, на родитељским састанцима, кроз рад Наставничког већа, Савета родитеља школе и Школског одбора, Ученичког парламента, затим обележавањем посебних датума везаним за људска и дечја права, кроз индивидуални и групни рад са ученицима и родитељима, кроз форму предавања и путем извештаја.

в) План превентивних активности у школи

ЗАДАТАКАКТИВНОСТНОСИОЦИВРЕМЕ

Упознавање свих запослених са Програмом превенције насиља за 2021/22. годину
Упознавање чланова НВРуководилац Тима

септембар /октобар
Упознавање чланова ШОДиректор школеПравник
Упознавање чланова Савета родитељаДиректор школеПравник
Упознавање чланова УПРуков. УП

Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
Формирање  Тимаи дефинисање његове улогеДиректор школеавгуст
Дефинисање задатака дежурних наставникаДиректор школесептембар
Дефинисање задатака одељ. старешинаДиректор школесептембар

Неговање културе понашања  
Упознавање ученика  са правилима понашања и Кућним редом школеПодстицање ученика за активно учествовање у раду одељ. заједнице и УПОдељењски старешинасептембар/ октобар
Неговање богатства различитости

Реализација тема ОЗ везаних за социјално емоционалне компетенције – свест о себи, свест од ругима, саморегулација и одговорно доношење одлукаОдељењски старешина
током године
Стратегије пружања подршке и разумевања ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и инвалидитетомНаставници грађ. вас, веронауке и ОСтоком године
Основи програм безбедности за сузбијање малолетничке пределиквенције и болести зависности
Предавања у сарадњи са релевантним установама

Директор школе,МУП
током годинеДефинисање правила понашања у школи и последица кршења тих правила
Договор о евиденцији позитивних и негативних поступака ученика у е – дневнику (владање ученика)Наставници, одељењски старешинасептембар
Доношење  одлуке о последицама кршења правила Кућног реда школе, на основу одређеног броја уписа Тим, директор школе, ПКсептембар
Периодична анализа записа о ученичком понашању са становишта прекршаја правила Кућног редаОдељењски старешинатоком године

Упознавање ученика и одраслих са процедурама и улогом свих актера укључених у процес заштите 
Редовно вођење књиге дежурства од стране дежурних наставникадежурни наставницитоком године
Истицање имена чланова Тима и процедура реаговања у случајевима насиљаТим
септембар
Истицање на видном месту распореда деж. наставника  и  Кућног реда школеТимсептембар
25. Новембар – Обележавање Данаборбе против насиља над женама и децом
Израда и истицање паноа на ову тему
Тим,ОС и учен.7. и 8. раз.новембар
Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља – Дан розих мајца
Активности поводом обележавања дана – у договору са ОС
Тим, ОСПоследња среда фебруара
Стручно усавршавање чланова и запослених ради унапређивања компетенција из области заштитеСеминар за запослене на тему рада са ученицима  са емоционалним и понашајним проблемима и њиховим родитељимаДиректор школе, Тимтоком године
Спортско такмичење и фер – плејПопуларизација   толеранције кроз игруНас. физчког васпитања, ученицимај
Информисање ШО,  Савета родитеља и стручних органа школе о раду  Тима Предаја извештаја
ПП служба, руководилац Тимајун
Извештавање о стручном усавршавању Предаја извештајаруководилац ТимајунПрограм  „Основи безбедности деце“ за ученике првог, четвртог и  шестог разреда,  у договоруса предавачима
Безбедност деце у саобраћају

Предавачи запослени у Министарству унутрашњих пословатоком године
Полиција у служби грађана
Насиље као негативна појава
Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
Превенција и заштита деце од трговине људима
Заштита од пожара
Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

У време израде овог плана нисмо у могућности да предвидимо да ли ћемо моћи да приступимо реализацији неких од ових активности, јер ће то зависити од начина на који ће се изводити настава. Ово важи и за до сада уобичајена предавања запослених из Министарства унутрашњих послова (наредна табела). 

У случају преовлађујуће on line наставе у овој школској години важно је да се сви актери наставе придржавају правила дигиталног бон – тона. Ради успостављања правила понашања у електронској комуникацији, користићемо обраћање преко вибер група, група на апликацији Тeams и школског сајта за прослеђивање порука наставницима, одељењским старешинама, ученицима и родитељима за превенцију непримереног понашања на платформи за учење и у оквиру различитих вибер и Teams – група.

г) План интервентних активности у школи

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ,  НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ

ЗАДАТАКАКТИВНОСТНОСИОЦИВРЕМЕ

Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља
Упознавање свих значајних чинилаца (НВ, Савет родитеља шк, ШО, УП, ОЗ, родитељи ) са обавезним процедурама реаговања у случајевима ситуација насиља (6.8.3.)ДиректорТим
Септембар октобар
Коришћење јединственог обрасца за евидентирање ситуација насиљаДиректорТимсептембар
Састанци чланова Тима и анализа ситуације у школи и доследности примене утврђених процедураТим
током године
Истицање на огласној табли школе процедуре реаговања у овим ситуацијамаТимсептембар
Сарадња са релевантним службама: МУП, Центар за социјални рад, здравствене установе
Континуирано одржавање контакта и комуникације
Директор ТимСтручним сарадницима
током године
Подношење писане пријаве надлежној службиДиректор  школе

Континуирано евидентиање случајева насиља и праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере
Доследно спровођење процедуре приликом интервенције заштите од насиљаДиректор школетоком године
Прикупљање и евиденција  информација о сваком случају насиља у школи и ван школе у коју су укључени ученициДиректор, Тим, наставнициПП служба
Израда збирних извештаја о ситуацијама насиља и реализованим активностима током полугодиштаТим

Подршка деци која трпе насиље
Саветодавни рад са  децом   и  израда оперативног плана заштите ОСНаставнициТимПП службатоком године


Рад са децом која врше насиље
Саветодавни рад са том децом и израда оперативног плана заштите Сарадња са релевантним установама (најчешће Центар за социјални рад) и њихово укључивање у рад са том децомОСТимПП службатоком године

Саветодавни рад са родитељимаСаветодавни рад са родитељима деце која трпе насиље и која врше насиљеОСТим

За успешно реализовање ових активности неопходно је:

 • Стално праћење понашања ученика (нарочито ученика са проблемима у понашању) од стране одељенских старешина;
 • Насиље треба учинити видљивијим у школи;
 • Одговорно дежурство дежурних наставника;
 • Добра међусобна сарадња одељењских старешина, родитеља,  педагошко-психолошке службе, директора и брзо и адекватно реаговање у ситуацијама насиља.

д) Евиденција и документација

Запослени у школи – одељењски старешина, стручна служба и  директор су у обавези да воде евиденцију о појавама насиља. 

Евиденција прати и вреднује ефекте програма заштите с обзиром на учесталост инцидентних ситуација, заступљеност различитих нивоа насиља, број повреда, учесталост и број васпитно – дисциплинских поступака као и оствареност обуке у превенцији насиља, ефекте превентивних активности и степен укључености родитеља/старатеља у рад школе.

 Документацију о случајевима насиља достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилних понашања, како би се пратило стање безбедности у школи.

ђ)  Процедура у интервенцији

Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве насиља у школи, из угла улога и одговорности:

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе.

Кораци у интервенцији су обавезујући.

 1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе.
 2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне особе: дежурног наставника, чланове Тима, директора или помоћника, одељ.старешину, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу. 
 3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања.
 4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима, педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу или доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере. 
 5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у самом поступању.
 6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени)
 7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције.
🔥484