СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Слободне наставне активности (СНА) су део плана наставе и учења предвиђеног за други циклус основног образовања и васпитања. Ученици, у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три понуђена програма, у сваком разреду други. То значи да ће од петог до осмог разреда похађати четири различита програма.

Одабрани програм СНА је за ученика обавезан, а успех се изражава описном оценом (истиче се, добар и задовољава) и не утиче на општи успех.

Сврха слободних наставних активности је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребних за сналажење у свакодневном животу, као и професионалном развоју ученика.

 Ученицима наше школе у петом и шестом разреду биће понуђене следеће наставне активности: Медијска писменост, Чувари природе, Музиком кроз живот и Цртање, сликање и вајање, а у седмом и осмом разреду Домаћинство, Предузетништво и Моја животна средина.

ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ

Циљ учења ове СНА је да ученик развија стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интелектуални, социјални, емоционални и морални развој, свест о сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање кроз следеће теме: Извођење музике, Тело као музички инструмент и Критичко мишљење кроз музику.

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

Циљ учења ове СНА је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања.

 На овим часовима ученици ће обликовати употребне предмете примењујући хоби технике, изражавати своју машту цртежом, сликом и скулптуром.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Циљ учења ове СНА је да ученици стекну знања, понашања, ставове и вредности који су потребни за очување и унапређивање животне средине, биодиверзитета, природе и одрживог развоја кроз следеће теме: Упознај живи свет своје околине, Значај живог света за човека, Помозимо да преживе и Ја чувам природу. На тај начин би  повезали значај очувања животне средине и биодиверзитета са бригом о сопственом и колективном здрављу.

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Циљ учења ове СНА је да се подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, што ће утицати на даљи когнитивни, емоционални и социјални развој ученика у савременом друштву препуном медијских порука.

Ученици ће, између осталог, учити да препознјау ризично понашање на друштвеним мрежама, вреднују и разврставају информације са интернета на поуздане и непоуздане, наводе примере манипулације у медијским садржајима, разликују медијске садржаје од ствараности, препознају профит као основни циљ оглашавању у медијским садржајима.

СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Циљ учења је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања.

 Ученици ће учити о заштити права потрошача, упознавати се са светом рада, упознавати се са и разликовати особине лидера и менаџера и симулирати рад привредног друштва – производи/услуге, појам тржишта, ресурси, пословна комуникација, цене производа, промовисање и сл.

ДОМАЋИНСТВО

 Циљ учења је  да ученици интегришу знања, унапреде вештине и формирају навике у  области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала.

Ученици ће бити у прилици да, између осталог,  формирају културне навике приликом узимања хране, планирају буџет домаћинства, правилно и безбедно користе уређаје за загревање и климатизацију простора,  правилно разврставају и одлажу отпад, упознају се са принципима рационалне и правилне исхране.

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Циљ учења ове СНА је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја.

Начин рада ће се заснивати на активностима ученика, повезивању њихових школских и ваншколских искустава, учењу путем решавања проблема, сарадњи и тимском раду и употреби савремених технологија у областима управљања отпадом, рециклажа и поновна употреба добара и сировина и обновљиви извори енергије са основном намером вредновања утицај личних навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада.

🔥41