Школски тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2023/2024. години

а) Програм рада

Активности  Коме је намењеноНосилац акт.ВремеНачин праћења
Формирање  Тима и дефинисање  улога чланова ТимаСвим  запосленимДиректор  школеaвгуст/ септембарзаписник Тима за  заштиту
Доношење програма рада Тима и  Програма  заштите од насиља,  злостављања и занемаривања, Програма спречавања дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства  и Програма превенције других облика ризичног понашањаученицима, родитељима, запосленима и  Школској управиТим за заштитусептембарГПРШ за 2023/24.
Упознавање НВ,ШО, СРШ и УП са  Програмом заштите од насиља, спречавања дискриминације и других блика ризичног понашања  за 2023/24. годину  Свим  запосленим  Рук. Тима  септембар  Записник НВ
Дефинисање задатака дежурних  наставника и одељењских старешинаНаставницима и  одељењским  старешинамаДиректор  Школе и Рук. ТимасептембарЗаписник Наставничког већа
Истицање имена чланова Тима и  процедура реаговања у случајевима  насиљаРодитељима,  ученицима,  запосленимаРуководилац ТимасептембарИстакнута обавештења
Истицање на видном месту  распореда дежурних наставника  и   Кућног реда школеУченицима,  родитељима и  запосленимаЧланови  ТимасептембарИстакнута обавештења
Процена нивоа и облика насиља и  доношење одлуке укључивању  Тима за заштитучлановима ТимаОСпо потребиЕ-дневник, записник Тима
Праћење остваривања плана  заштите од насиља и превенције од  дискриминација, интегрисаних у  наставинаставничком  већуТим за  заштитудецембар мајевиденција у ес  дневнику
Планирање тематског дана -Дан толеранције- 16. новембар  – Дан розе мајица- 28.фебруар  наставницимастручна већа за област предемта и разредну наставупочетак новембра почетак фебруараевиденција у ес дневнику и записници стручних већа
Информисање ШО,  Савета  родитеља и стручних органа школе  о раду  Тима и остварености  Програма заштите, спречавања дискриминације и других облика ризичног понашањаЧлановима ШО,  СВ,  наставничком  већуРуководила ц Тима, ПП  службајануар јунизвештај
Информисање путем плаката,  школског сајта, фб странице школе  и шк. часописа о активностима на  спречавању дискриминаторног  понашања  ученицима и  родитељима,  наставницимачлан Тима  за заштиту,  нас. новинарске  секције и  админ. сајтатоком  школске  године  сајт, профил и  часопис
Анализа стања безбедности са  становишта присутности ДНЗЗ  наставничком  већуТим за  заштитујануар, јунзаписници Тима за  заштиту и  наставничког већа
Евиденција сарадње са  институцијама ван школе и чување  документације која се прибавља од  других институцијаДиректору  школеТим за  заштитутоком  школске  годинеевиденција

б) Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања

Циљ програма: обезбеђивање развијања и неговања позитивне атмосфере и безбедног окружења за све  актере школског живота – ученике, наставнике, родитеље/законите заступнике и трећа лица и  интервенисање за заустављање насиља, злостављања и занемаривања.

Задаци програма:

∙ упознавање и/или подсећање ученика и одраслих са појмом и облицима насиља, злостављања и  занемаривања, уз повећање осетљивости за њихово препознавање 

∙ формирање ставова о неприхватљивости насилног понашања, злостављања и занемаривања у  међусобним односима ученик – ученик, ученик – одрасли, као и развијање свести на право на  заштиту

∙ развијање толеранције, разумевања и прихватања различитости у међусобној сарадњи и  комуникацији

∙ стварање климе одговорности свих за обезбеђивање повољних услова за безбедан живот и рад, тј.за  интервенисање у случају сумње или сазнања о насиљу

∙ упознавање ученика и одраслих са процедурама и улогом свих актера укључених у живот и рад  школе у процесу заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања

∙ унапређивање компетенција ученика, наставног и ненаставног кадра и родитеља за уочавање и  решавање проблема ненасилном комуникацијом и конструктивним решавањем конфликата ∙ унапређивање познавања процедура за пријављивање и поступање у случају сумње или сазнања о  свим облицима насиља, злостављања и занемаривања

∙ развој стратегија пружања одговарајуће подршке и разумевања различитих облика комуникације и  понашања ученика са тешкоћама и сметњама у развоју

∙ развијање социјално-емоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених- свест о себи,  свест о другима, саморегулација, одговорно доношење одлука, управљање односима

-упознавање са трговином људима/децом

План превентивних и интервентних активности у заштити од насиља, злостављања и  занемаривања

Активности  Коме је намењеноНосилац акт.ВремеНачин праћења
Неговање културе понашања Упознавање ученика  са правилима понашања и  Кућним редом школе као и последицама кршења  тих правила; Подстицање ученика за активно учествовање у  раду одељ. заједнице и УПученицимаОдељењски  старешинасептембарЗаписник са  ЧОСа
Реализација тема на ОЗ везаних за социјално емоционалне компетенције – свест о себи, свест о  другима, саморегулација и одговорно доношење  одлукаученицимаОдељењски  старешинатоком  годинеЗаписник са  ЧОСа
Радионице о трговини људиманаставницима родитељима,  ученицимапедагог школемартзаписници
Освета као морални прекршајученици 6.  разредапедагог школеновембарзаписник ОЗ
Основи програма безбедности за сузбијање  малолетничке предделиквенције   Предавања у сарадњи са релевантним установамаУченицима и  њиховим родитељимаДиректор школе, МУПтоком  годинезаписници  ОЗ
Анализа облика и нивоа насиља и предлог мера превенцијеНаставницима  и тимуОдељењски  старешинана  клас. периодимазаписници  о.в.
Упознавање ученика и одраслих са процедурама  и улогом свих актера укључених у процес заштите Редовно вођење књиге дежурства од стране  дежурних наставникаУченицима,  родитељима и  запосленима НаставницимаОдељењске  старешине дежурни  наставницитоком  годинеЕ-дневник књига  дежурства
25. новембар – Обележавање Дана борбе против  насиља над женама и децомУченицимаТим,  одељењске  старешиненовембарсајт школе, пано записник ОЗ
Обележавање Међународног дана борбе против  вршњачког насиља – Дан розе мајцаУченицимаТим, ОСПоследња  среда  фебруараЗаписник  Тима за  заштиту и  записник ОЗ
Стручно усавршавање запослених и  родитеља ради унапређивања компетенција из  области заштите платформа “Чувам те”   Семинар за запослене на тему рада са ученицима   са емоционалним и понашајним проблемима и  њиховим родитељимаЧлановима  Тима, наставницима, родитељимаДиректор  школе, Тимтоком  годинепотврде о похађању семинара
Спортско такмичење и фер – плеј Популаризација   толеранције кроз игруУченицимаНас. физчког  васпитања,  ученицимаје- дневник
Стоп дигиталном насиљу- час у предмету  дигитални светученицима 3. разреданаставници  дигиталног  светамартбелешка о  часу
Превазилажење конфликата-облици и узроци  агресивног понашањаученицима 4.  разредаОСновембарзаписник ОЗ
Интеграција садржаја редовних предмета и  изборних програма у програм заштите *други циклусПред. Нас. Лик. кул, срп. јез и  књи, страних језика, ист.,гео.,физ. и  здрав. Вас. ГВ и  ВНтоком  годинебелешка о  часу
Извештавање о стручном усавршавањуДиректору  школе,  члановима  Савета  родитељаруководилац  Тимајун 
Остваривање пројекта “ Заједно и безбедно кроз детињство” за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања -у првом циклусу “ Безбедност деце у саобраћају” и “ Безбедност деце у ванредним ситуацијама” – у другом циклусу “ превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу”ученици од 1. до 8.разредаполицијски службеницитоком I полугод. I, II, V и VII разред   током II полугод. III, IV, VI и VIII разредевиденција у ес дневнику
Интервентне активности у складу са протоколом  поступањаУченицима,  наставницима и родитељимаОС, Тим за  заштиту,  спољашња  заштитна  мрежапо потребиЗаписник  Тима за  заштиту и Е дневник

* редовни предмети и изборни програми у који су интегрисани садржаји заштите од насиља

Ликовна култура

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VIОдноси међу бојама (Хроматске- ахроматске боје) (Пабло Пикасо –„Герника”)  Трећи час  наставници ликовне културе    евиденција у дневнику
VIIФотографија (фотографије америчких робова)Двадесет шести час
VIIIДоминанта као принцип компоновања (Лубарда „Косовска битка“)  Десети час

Српски језик и књижевност

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VI“Овај дечак зове се Пепо Крста” М. Данојлић “Дечаци Павлове улице” Ф. Молнар  фебруарнаставнице српког језика и књижевности    Белешка о часу
VII“Дневник Ане Франк”  “Крвава бајка” Д. Максимовић
VIII“Деца” Иво Андрићмарт

Географија

РазредНаставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VКретања Земље – Ротација Земљеновембар    наставници географије    Евиденција у дневнику
VIТериторијални интегритет и споровиаприл
VIIДруштвено географске одлике, регионална и политичка подела Африкефебруар
VIIIСрби ван граница Србије – Срби у регионујун

Верска настава- православни катихизис 

РазредНаставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
Десет Божијих заповести24. час, март    наставници Верске наставе      Евиденција у дневнику
VIНовозаветне заповести21. час, фебруар
VIIСвета тајна исповести19. час, јануар
VIIIПост10. час, новембар

Физичко и здравствено васпитање

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VРукомет – Игра уз примену правила (навијање-хулиганско насиље)март    наставници физичког васпитања    Белешка о часу
VIКошарка – игра уз примену правила (навијање-хулиганско насиље)мај
VIIОдбојка – Игра уз примену правила (навијање-хулиганско насиље)децембар
VIIIФудбал – Игра уз примену правила (навијање-хулиганско насиље)октобар

Страни језик – енглески језик

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VIUnit 2,Screen time- readingсептембар  Наставници енглеског језика  Извештај актива
VIIUnit 7,Cyberbullying-essayмај
VIIIUnit 4- A post on an advice forum- writingдецембар

Страни језик – француски  језик

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VII(француски језик) Habitudesаприлнаставници француског језикабелешка о часу
VIII(француски језик) Теs amis du Net; l’oppositionсептембар

Грађанско васпитање

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VСукоби и насиљедецембар  наставница грађанског васпитањаевиденција у  дневнику
VIДигитално насиље ивеза са Конвенцијом о правима дететафебруар
VIIРадионица- Реци НЕ насиљу!новембар
VIIIРодно засновано насиљедецембар

Историја

РазредНаставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VГрчко-персијски ратови и Пелопонески ратдецембарнаставници историјеевиденција у дневнику

в) Програм спречавања дискриминаторног понашања и вређања угледи, части или достојанства личности

 Циљ програма: предупређивање дискриминације, вређања угледа, части или достојанства и спровођење интервентних активности у случају сумње или утврђеног дискриминаторског понашања

 Задаци програма:

– упознавање и/или подсећање  ученика и одраслих са појмом и облицима дискриминаторног понашања и понашањима којима се вређа углед, част и достојанство личности

– подизање свести свих ученика и одраслих о негативном деловању дискриминаторског понашања и вређања угледа, части и достојанства на сваког појединца

– увиђање односа између насилног и дискриминаторског понашања

– стварање сигурног и подстицајног окружења за све, а нарочито за лица из осетљивих група и/или лица којима је потребна додатна подршка у образовању

– неговање атмосфере сарадње, уважавања и развијање позитивног система вредности

– превазилажење стереотипа и предрасуда

– развијање способности и вештина уважавање саговорника и реаговање на оно што говори, а не на личност

– успостављање сарадње са свим носиоцима послова заштите од дискриминације-унутрашња и спољашња заштитна мрежа

– реинтеграција дискриминисаног лица  и извршиоца дискриминације

– стручно усавршавање у области превенције и поступања у случајевима дискриминаторног понашања

– унапређивање познавања процедура за пријављивање и поступање у случају сумње или сазнања о свим облицима дискриминаторног понашања, вређања угледа, части и достојанства личности

План превентивних и интервентних активности за спречавање дискриминативног превенцији дискриминаторног понашања

Назив активности Коме је намењена Носиоци активности Временска динамика Начини праћења 
Упознавање  са појмом и облицима дискриминаторног понашања и понашања којима се вређа углед, част и достојанство личностиученицима, родитељима, запосленимаОС, Тимновембар новембар октобарзаписници и е-дневник
Реализација тема на ОЗ везаних за превазилажење стереотипа и предрасуда  ученицима и родитељимаОдељењски старешина децембарЗаписник са ЧОСа 
Популарисање ваннаставних активности међу ученицима и родитељима из осетљивих групаученицима и родитељимапредметни наставниципочетком и током школске годинеиндивидуални разговори са уч. и род.
Праћење ученика који су под ризиком од раног напуштања школовања                                                родитељима и наставницимаПедагошки асистент и ОСтоком годинеЕ-дневник
Периодична анализа записа о ученичком понашању са становишта прекршаја правила Кућног реда Наставницима и тиму Одељењски старешина током године, на клас периодима записници о.в.
Упознавањеса процедурама поступања у случају дискриминације, вређања угледа и частиУченицима, родитељима и запосленимаОдељењске старешине  током године Е-дневник
Обележавања Светског дана Рома Ученицима и родитељимаРомски асистент и ОСаприл  сајт школе, пано 
Адаптација приче Ружно пачеУченицима Драмска и литерарна секција, ОС 16. новембар Дан толеранцијеевиденција у ес дневнику 
Стручно усавршавање  запослених ради унапређивања компетенција рада са ученицима који испољавају тешкоће у учењу Члановима Тима, наставницима, родитељимаДиректор школе, пп служба током године потврде о похађању семинара 
Реализација акције „Ученик полугодишта“ међу ученицима I- VIII разреда ученицимаОСдва пута у шк.. годиние-дневник, записник УП
Извештавање о стручном усавршавању Директору члановима Савета родитеља руководилац Тима јун  записник СВ
 
Посета часовима у одељењима где је испољено дискриминаторно понашање.
ученицима и ОСчлан Тима, пп служба 
по потреби 
 
 
е-Дневник 
Интервентне активности у складу са Протоколом поступања према жртви, извршиоцу и посматрачу и ангажовање спољашње заштитне мреже Ученицима, наставницима и родитељимаОС, Тим за заштиту, спољашња заштитна мрежапо потребиЗаписник Тима за заштиту и Е-дневник
Грађанско васпитање / Последице полних стереотипа у играмаученицима 3. разреданаставник ГВсептембарбелешка о часу
ЧОС / Успостављање контакта са вршњацима различитих култура и традиција ученицима 4. разредаОС29. час, мајзаписник ОЗ
Интеграција садржаја редовних предмета и изборних програма у програм заштите  *други циклус предметни наставници ликовне културе, срп. јез. и књижевности, страних јез., историје,гео., ГВ и ВНтоком годинебелешка о часу

* Редовни предмети и изборни програми у који су интегрисани садржаји заштите од дискриминаторног понашања

Ликовна култура

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VIСвет уобразиље у ликовним делима – (Марк Шагал )Двадесет девети  Наставници ликовне културеевиденција у  ес дневнику
VIIРавнотежа облика у ликовној композицији (Сава Шумановић)Трећи час
VIIIРавнотежа ( Надежда Петровоћ – „Ресник“)Пети час

*Могућии начин праћења: извештаји, фотографије, број учесника, повртане информације од учесника или реализатора, интервјуи, мишљења учесника, чланци у новинама, чланци на сајту и др.

Српски језик и књижевност

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
V“Аги и Ема” И. КолароваприлНаставнице српског језика и књижевности  Белешка о часу
VI“Дечаци Павлове улице” Ф. Молнар фебруар
VII“Крвава бајка” Д. Максимовић фебруар
VIII“Све ће то народ позлатити” Л. Лазаревић новембар

Географија

РазредНаставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VIСтруктуре становништва: биолошке и друштвено-економскеНовембар  Наставници географије    Евиденција у дневнику
VIIЈужна АфрикаАприл
VIIIСтруктуре становништва СрбијеДецембар

Веронаука- првославни катихизис

РазредНаставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VДесет Божијих заповести25.час, март  Наставници верске наставе  Евиденција у дневнику
VIСтрадање Христово26.час, март
VIIIХришћанске врлине11.час,  новембар

Страни језик – енглески језик

РазредНаставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VUnit 7, Life events (A gentle giant) – vocabulary and listeningмај  наставници енглеског језика  Извештај актива
VIUnit 2, Look I’m speaking emojis-readingоктобар
VIIUnit 1, Fads and fashions –vocabularyсептембар
VIIIUnit 4- A post on an advice forum- writingдецембар

Страни језик – Француски језик

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VIIVacances utilesаприлнаставници француског језикабелешка о часу
VIIIMiroir, miroirоктобар

Грађанско васпитање 

Разред Наставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VНаше сличности и разликедецембар  наставница грађанског васпитања    белешка о часу
VIИнклузивно образоваљњ- квалитетно образовање за свеоктобар
VIIПонашање људи у маси и угроженост права појединцамарт
VIIIРодна равноправностновембар

 

Историја

РазредНаставна јединицаВреме реализације часаНосилац активностиНачин праћења
VПад Западног римског царстваЈунНаставници историјеЕвиденција у дневнику
VIIГрађански рат у САДЈануар

г) Програм превенције других облика ризичног понашања

Циљ програма: спречавање злоупотребе ПАС у складу са узрастом ученика

 Задаци програма:

– развијање животних вешина ученика за одупирање социјалним притисцима и пружање отпора ризичним облицима понашања

 -развијање социјално- емоционалних компетенција ученика- свест о себи, саморегулација, одговорно доношење одлука

-развој здравих стилова живота код ученика и њихових породица

-развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности

– успостављање сарадње са другим институцијама- МУП, здравствене институције, канцеларија за младе ГО Чукарица, спортска и друга удружења, социјални рад

-информисање ученика и родитеља о злоупотреби ПАС као тежој повреди обавеза ученика

-упознавање ученика  са краткорочним и дугорочним ефектима злоупотребе ПАС- дуван и алкохол на здравље ученика и утицаја на окружење

-развијање критичког односа према медијским порукама и популарној култури

време остваривањасадржајиносиоци посла
септембар током годинеПромовисање понуде ваннаставних активности школе и праћење обухваћености ученика овим видом образовно-васпитног радаРуководиоци стручних већа за област предмета
октобарОбележавање 10.октобра- Светског дана менталног здрављаПсихолог школе
децембар„Свиђа ми се како изгледам“ радионица за ученике 7. разредаПП служба
фебруар„ Митови и заблуде у вези конзумације алкохола“-радионица за ученике 8. разредаКоординатор програма здравствене заштите
мајОбележавање 31.маја Светског дана  без дуванског димаНаставници биологије
током годинеУспостављање сарадња са представницима релевантних институција- дом здравља, завод за јавно здрављеТим за заштиту
🔥70